Isteni Ítélet

Ősi és mai próféták jövendölései
a közeljövőben váraható
eseményekről

Byron Searle - A mennyegző készen áll - és te?

A próféciát Byron Searle kapta - 2020 szeptember 27-én

Máté Evangyélioma 22. rész

  2. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze.

  3. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak vala eljőni.

  4. Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.

  5. De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe;

  6. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket.

  7. Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.

  8. Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók.

  9. Menjetek azért a keresztútakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.

  10. És kimenvén azok a szolgák az útakra, begyűjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel.

  11. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája.

  12. És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata.

  13. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

  14. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.

Az eredeti prófécia angol nyelven itt olvasható: https://byronsearle.blogspot.com/2020/09/the-wedding-is-ready-are-you.html

Fiam, készítettem egy esküvői lakomát, és sokan, akik úgy gondolják, hogy készen állnak a részvételre - MÉGSEM.

Gondolod, hogy beengedem a gyilkosokat a bankettemre ???

Azt mondod - GYILKOSOK ??? Mi ugyan nem, Uram !!!

De én azt mondom - kiküldtem a szolgáimat a mellékutakra, hogy összegyűjtsem a vendégeket az esküvőre, és szolgáimat meggyilkolták azok, akik az enyéimnek mondják magukat!!

Gúnyolódtak, csúfolódtak, sőt, elpusztították azokat, akiket kiküldtem. Ezek a gyilkosok a nyelvükkel gyilkolnak, és azt hiszik, hogy szolgálatot tesznek nekem - kicsavarják a Szentírást, hogy beleférjek egy általuk létrehozott dobozba. GYŰLÖLETBEN, FÉLTÉKENYSÉGBEN ÉS BÜSZKESÉGBEN ÉLNEK.

Fiam, A SZEPTEMBER HÓNAPOT ADTAM A GYERMEKEIMNEK IMÁDKOZÁSRA, mégis csak a Maradékom hallotta a felhívást, és csak ők adtak bele mindent.

Sokan, akik az enyéimnek mondják magukat, nem imádkoztak bűnbánatért - ehelyett csak azért imádkoztak, hogy ez a nemzet boldoguljon.

Fiam, most mondom neked - EZ A NEMZET NEM FOG BOLDOGULNI - hanem ÖSSZEOMLIK !!

Gazdagságodat megeszik a férgek, és ételed kiszárad !!

Ez a megosztott nemzet - KETTÉHASAD !! És akik azt hiszik, hogy ezt nem teszem meg - OLVASSÁTOK EL A SZAVAIMAT !!

Én vagyok az, aki a királyokat és a nemzeteket felemeli, de most letaszítom őket, mert számomra ők Íkábód !!!

Elpusztítom a seregedet, és a hajóid elsüllyednek !!

Elveszejtem mindenedet - ó, visszahúzódó nemzet !!

Fiam, azt mondtam, hogy az ELÉG AZ ELÉG, és elküldtem a szolgámat, hogy megossza az álmait, amelyeket adtam neki - de figyelmen kívül hagyták, megcsúfolták és szavakkal meggyilkolták őt azok, akik azt hiszik, hogy az enyémek !!

Mondom - BŰNBÁNAT !! Te gonosz nemzedék !! BŰNBÁNAT !! Ti közömbös emberek !! És megbocsátok nektek.

Az Ítélet már meg van határozva - és nincs annyi ima, ami megállítaná.

Ez a nemzet a királytól lefelé nem tért meg - hanem egyre lázadóbbá vált.

Fiam, kiküldöm Maradékomat az főutakra és a mellékutakra, hogy összegyűjtsem, akiket ott találok, az esküvői lakomára - ők lesznek a vendégeim.

Bár néhányan, akik igaznak gondolják magukat, megpróbálnak majd besurranni - megállítom és kivetem őket a külső sötétségbe.

Mondom - BÁND MEG BŰNEIDET MOST !! FORDULJ VISSZA GONOSZ UTADRÓL !! TEDD RENDBE HÁZADAT !!

Az Ítéletem már itt van - és sokan elpusztulnak, mert figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetést !!

Mondom - BŰNBÁNAT!!! BŰNBÁNAT !!! BŰNBÁNAT !!!

MERT ÉN VAGYOK, AKI MEGRÁZZA EZT A VILÁGOT JOBBAN, MINT AZT BÁRKI IS HINNÉ !!!

Az egész világ meg fog remegni !!!

Minden összedől !!!

BÁND MEG BŰNEIDET !! FORDULJ A FIAMHOZ, JÉZUSOM. FORDULJ JÉZUSHOZ MEGBOCSÁTÁSÉRT.

Nem fogom visszatartani - a haragom felgyulladt, és a seregeim készen állnak !!

BŰNBÁNAT !!! Mondja a Seregek Ura.

Shalom,
Az Atya

Jézus Krisztus

Pio Atya

Pio Atya fiatalon

 

Pio Atya stigmái

 

Szent Pio Atya

Efrain Rodriguez

Aszteroida becsapódás

Facebook